Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σερρών – Τα θέματα

Δημοτική Επιτροπή του Δ.Σερρών Δ.Σερρών - μελέτη για το κολυμβητήριο-προπονητήριο
- Διαφήμιση -

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σερρών, την Παρασκευή 21 του μηνός Ιουνίου 2024 και ώρα 10:05 π.μ., για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Νομική Υπηρεσία
ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για τον ορισμό εξωτερικού δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών κατά τη συζήτηση των: 1. Αίτησης Ακύρωσης με αρ. καταθέσεως Ε634/2024 που στρέφεται και κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Σερρών» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας [Γ΄ Τμήμα], 2. Αίτησης Αναστολής (με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής) με αρ. καταθέσεως 50/2024 που στρέφεται και κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Σερρών» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας [Γ΄ Τμήμα], β) Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του σχετικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, γ) εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για ορισμό Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΑΓ 64/21-05-2024 Αγωγής των Ι. Π. και Χ. συζ. Ι. Π. κατά του Δήμου Σερρών.
ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για ορισμό Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, στην συζήτηση της με αρ. εισαγωγής ΕΡΓ 48/2021 Αγωγής των Ε. Ζ. και λοιπών εργαζομένων κατά του Δήμου Σερρών.
ΘΕΜΑ 4ο:Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αρ.59/2024 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών.
ΘΕΜΑ 5ο:Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αρ.863/2024 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

- Διαφήμιση -

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’αρ.52/2024 μελέτης της Δ.Τ.Υ, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, των όρων διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» προϋπολογισμού 130.000,00€ με ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΛΕΥΚΩΝΑ».
ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης ανάθεσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ».
ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης καταβολής (ΠΡΙΜ) έγκαιρης παράδοσης έργου, για την πράξη με τίτλο: « ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΟΠΣ 5062184.
ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη αποφάσεων σχετικά με γνωμοδοτήσεις για εγκρίσεις εισόδου-εξόδου οχημάτων:
α) στο υπ’αρ.243 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Επταμύλων, σε υφιστάμενη οδό για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
β) στο αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών με ΚΑΕΚ 441214766122, σε υφιστάμενη αγροτική οδό για την έκδοση άδειας λειτουργίας
ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση για την θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Κερασούντος 1.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη αποφάσεων για την διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.
ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 1.023,00€, για τη δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου έτους 2024» στις εφημερίδες Ελεύθερο Βήμα, Καθημερινός Παρατηρητής και Φωνή Βισαλτίας.
ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 930,00€, για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών τεχνολογίας πληροφορικής, φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων».
ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 252,96€ για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης του: 24ου Νηπιαγωγείου της πόλεως των Σερρών στις εφημερίδες «ΣΕΡΡΑΪΚΟ ΘΑΡΡΟΣ», «ΠΡΟΟΔΟΣ» και «ΝΙΓΡΗΤΑ».
ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 198,40€ για τη δαπάνη δημοσίευσης για την ανακοίνωση του Δημάρχου Σερρών που αφορά στην «Ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης (Β1 Στάδιο) της Γενικής Μελέτης με τίτλο «Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση οικισμού Ελαιώνα του Δήμου Σερρών», στις εφημερίδες «ΠΡΟΟΔΟΣ» και «ΣΕΡΡΑΙΚΟ ΘΑΡΡΟΣ».
ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 49,60€ για τη δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της απόφασης 185 / 2024 «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Υπαίθριας Αγοράς με διακριτικό τίτλο «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ», σε τοπική εφημερίδα.
ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 64,48€ για τη δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της απόφασης 187 / 2024 «Ορισμός της ημερομηνίας από 17 έως 21 Ιουνίου 2024 για την πραγματοποίηση της ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, σε τοπική εφημερίδα, στην εφημερίδα «ΣΗΜΕΡΙΝΗ».
ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 79,92€, για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Τ. Ι. του Δ. σύμφωνα με το αρ.πρωτ.20819/17-6-2024 τεκμηριωμένο αίτημα του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 399,28€, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το service του αρ. κυκλοφορίας ΜΕ-136214 σαρώθρου της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.
ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 4.997,20€, για την προμήθεια ηλιοπροστασίας για τους υπαίθριους χώρους ενδιαίτησης του Κυνοκομείου του Δήμου Σερρών.
ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 4.340,00€ για την πολυετή δαπάνη (2024 & 2025) παροχής υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος «Ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων και ψηφιακής πόλης – CLICKNSPOT», για το έτος 2024 ποσού 1.444,00€ με ΦΠΑ και για το έτος 2025 ποσού 2.896,00€ με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 124,00€ για τη δαπάνη προμήθειας παραδοσιακών Σερραϊκών ειδών για τις ανάγκες εθιμοτυπικής επίσκεψης του Γάλλου Προξένου στο Δήμο Σερρών, προϋπολογισμού 124,00 € με ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 7.090,28€ για δαπάνη που αφορά στο έργο «Ήπια Ανάπλαση Κοιλάδας Αγίας Βαρβάρας».
ΘΕΜΑ 25ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 1.375,60€ για δαπάνη απόδοσης μισθωμάτων σχολικών αγρών για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του έτους 2024 στην Ε.Σ.Ε.Π.Ε.
ΘΕΜΑ 26ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 18.000,00€ με ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς αθλητών αθλητικών συλλόγων υγρού στίβου.
ΘΕΜΑ 27ο: Λήψη απόφασης για αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (17η), για την ενίσχυση του κωδικού 64.7322.002 που αφορά την «Δημιουργία και Βελτίωση παιδικών χαρών του Δήμου Σερρών».
ΘΕΜΑ 28ο: Λήψη απόφασης για αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (18η), για τη δημιουργία κωδικού για τη δαπάνη μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΠ0747 Λευκώνα Σερρών.
ΘΕΜΑ 29ο: Λήψη απόφασης για αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (19η), για τη δημιουργία και ενίσχυση κωδικών εξόδων του Δήμου Σερρών.
ΘΕΜΑ 30ο: Λήψη απόφασης για την έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2024 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού, έτους 2024.

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού
ΘΕΜΑ 31ο: Λήψη απόφασης για την έκθεση πεπραγμένων της Δομής Παροχής Συσσιτίου και του αντίστοιχου διαχειριστικού απολογισμού, για τη χρονική περίοδο από 1-7-2023 έως 31-12-2023.
ΘΕΜΑ 32ο: Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία με την επωνυμία «enaon EDA».

Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης, Κοινωνικής Πρόνοιας – Αθλητισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του πρώην Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών.
ΘΕΜΑ 33ο : Ολοκλήρωση του έργου «Adriatic Landscape Interpretation Network – Δίκτυο ερμηνείας τοπίου της Αδριατικής» με το ακρωνύμιο ADRILINK ( Interreg V-Β Adriatic Ionian Programme “ADRION” 2014 -2020 ).

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας
ΘΕΜΑ 34ο: Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην “OFFICIALNET SERRES MON. IKE” ιδιοκτήτρια εταιρία καταστήματος “INTERNET KAFE” επί της οδού Δυτικής Θράκης 31.

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 35ο: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών σύμφωνα με τα άρθρα 27 & 29 του ν.5056/2023.
ΘΕΜΑ 36ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου του Δήμου Σερρών κας Δέσποινας Χατζηγαβριήλ, στη Θεσσαλονίκη την 11η Ιουνίου 2024.
ΘΕΜΑ 37ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, στη Θεσσαλονίκη, την 13η Ιουνίου 2024.
ΘΕΜΑ 38ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, στην Αθήνα, από την 16η έως και 18η Ιουνίου 2024.

Διεύθυνση Καθαριότητας
ΘΕΜΑ 39ο : Λήψη αποφάσεων για την έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός Νομού:
α) του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9546 την 11η Ιουνίου 2024, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για την μετάβαση του Αντιδημάρχου Υποδομών, Τεχνικών Έργων και Άμεσων Παρεμβάσεων κ. Γάτσιου Αθανάσιου και τη συμμετοχή του στην εκδήλωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Αστική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια».
β) του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9544 την 13η Ιουνίου 2024, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για την μετάβαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΔΕΥΑ.
γ) του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-144045 μηχανήματος την 13η Ιουνίου 2024, με προορισμό τη Δράμα, για να πραγματοποιηθεί το service του μηχανήματος στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της MERCEDES.
δ) του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9544: i) την 16η Ιουνίου 2024, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για την μετάβαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης προκειμένου να επισκεφθεί το Υπουργείο Παιδείας στην Αθήνα & ii) την 18η Ιουνίου 2024 με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για την παραλαβή της Δημάρχου από το αεροδρόμιο και την επιστροφή της στις Σέρρες.

Ακολουθήστε το serrespost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα του Ν. Σερρών και όχι μόνο.
- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.