Η ιδιόκτητη γη κρίσιμη παράμετρος για τους υποψήφιους Νέους Αγρότες 2024 μετά την ανακοίνωση μορίων

neoi agrotes
- Διαφήμιση -

Η ιδιόκτητη γη κρίσιμη παράμετρος για τους υποψήφιους Νέους Αγρότες 2024 μετά την ανακοίνωση μορίων.

Σε διαβούλευση έως και την Τρίτη 21 Μαΐου τέθηκαν τα κριτήρια µοριοδότησης για την πρόσκληση των Νέων Αγροτών 2024. Η βαθµολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος για να είναι επιλέξιµος προς ενίσχυσης στο Μέτρο είναι κατ’ ελάχιστον 55 και 50 σε Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά.

Με µία πρώτη µατιά στον πίνακα, φαίνεται πως ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται στη δήλωση ιδιόκτητης γης ή σε γη που είναι µισθωµένη για τουλάχιστον 10 χρόνια. Παράλληλα 10 βαθµοί δίνονται σε εκείνους που θα δηλώσουν εκµετάλλευση Τυπικής Απόδοσης άνω των 22.000 ευρώ και σε εκείνους που θα προβλέψουνε επενδύσεις αξίας άνω των 17.500 ευρώ στο επιχειρηµατικό τους σχέδιο.

- Διαφήμιση -

Σηµειώνεται πως αυτή τη φορά δεν «πριµοδοτείται» µε βάση τα κριτήρια η ανεργία και το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα.

Σε διευκρινίσεις για τη µέγιστη βαθµολογία, ο προϊστάµενος της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύµιος Τσιατούρας αναφέρει τα εξής:

«Το µέγιστο της βαθµολογίας που µπορεί να λάβει κάποιος σε οποιαδήποτε Περιφέρεια της Χώρας, πλην των κριτηρίων της ιδιοκτησίας – µακροχρόνιας µίσθωσης και των κριτηρίων των περιοχών απολιγνιτοποίησης είναι οι 80 βαθµοί.

Ως προς τα κριτήρια της ιδιοκτησίας – µακροχρόνιας µίσθωσης, µε µια πρώτη µατιά στον πίνακα αυτά φαίνεται ότι αθροίζουν 13+15+7=35 βαθµούς. Ωστόσο, επειδή δεν είναι δυνατό η τυπική απόδοση κάποιου να προέρχεται, π.χ., κατά 100% από ζωική παραγωγή και ταυτόχρονα κατά 80% από ιδιόκτητα και κατά 100% από µισθωµένα αγροτεµάχια, δεν µπορεί να ληφθεί το σύνολο των 13+15+7=35 βαθµών. Θα διαπιστώσετε ότι το µέγιστο της βαθµολογίας που µπορεί να ληφθεί από το κριτήριο της ιδιοκτησίας / µακροχρόνιας µίσθωσης είναι οι 19,41 βαθµοί.

Συνεπώς σε οποιαδήποτε περιοχή της Χώρας, πλην των περιοχών απολιγνιτοποίησης, η µέγιστη βαθµολογία που µπορεί να επιτευχθεί είναι οι 80+19,41=99,41 βαθµοί. Σε αυτούς, εφόσον κάποιος είναι σε περιοχή απολιγνιτοποίησης (Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου), προστίθενται 4 βαθµοί.»

∆ικαιούχοι του προγράµµατος

Υπενθυµίζεται πως η πρόσκληση αναµένεται να ανοίξει τον ερχόµενο Νοέµβριο και δικαιούχοι θα είναι αγρότες:

 • Κάτω των 40 ετών που εγκαταστάθηκαν στη γεωργία έως και 18 µήνες πριν την έκδοση της πρόσκλησης.
 • Κατά τα τελευταία έτη 2019 έως 2022, να µην έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε µέσο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή τα 16.000 ευρώ σε οποιοδήποτε από αυτά τα έτη.
 • Να υποβάλλουν δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 2024 µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, τα 10.000 ευρώ στα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων και τα 8.000 ευρώ στα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων ή να έχουν δηλώσει τουλάχιστον 103 κυψέλες στην ηπειρωτική Χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, 74 στα νησιά της Χώρας µε λιγότερους από 3.100 κατοίκους και 92 στα υπόλοιπα νησιά της Χώρας

Το πριµ διαµορφώνεται στα 30.000 ευρώ για τη φυτική παραγωγή και στα 40.000 ευρώ για τη ζωική. Συν 2.500 ευρώ λαµβάνουν αγρότες µε µόνιµη κατοικία σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά έως 3.100 κατοίκους ή σε Π.Ε µε πληθυσµιακή πυκνότητα έως 35 κατοίκους / τετ. Χλµ.

Σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν τη μέγιστη βαθμολογία από τα περιφερειακά κριτήρια

Από τα περιφερειακά κριτήρια εξαρτάται περίπου το 30% της βαθµολογίας. Αυτά τα µόρια ο υποψήφιος Νέος Αγρότης τα λαµβάνει ανάλογα µε το είδος της εκµετάλλευσης που θα δηλώσει στην αρχική κατάσταση, δηλαδή από το ΟΣ∆Ε του 2024. Και, ανάλογα µε την εκµετάλλευση που θα δηλώσει στον φάκελο ενίσχυσης ότι θα διατηρεί στην µελλοντική κατάσταση, δηλαδή µετά το πέρας του επιχειρηµατικού του σχεδίου.

Η κάθε περιφέρεια έχει οµαδοποιήσει τις καλλιέργειες και τις εκτροφές που υπάρχουν στο ΟΣ∆Ε στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αιγοπροβατοτροφία.
 • Ανθοκοµία – Αρωµατικά.
 • Αροτραίες καλλιέργειες.
 • ∆ενδροκοµία πλην ελαιοκαλλιέργειας και Μελισσοκοµία.
 • Καλλιέργεια οινοποιήσιµου αµπελιού, ελιά και µαστίχα.
 • Κηπευτικά, Επιτραπέζιο Αµπέλι, Σταφίδα και Μανιτάρια.
 • Λοιπές καλλιέργειες.
 • Λοιπή κτηνοτροφία.

Ανάλογα µε τις επιλογές της η κάθε Περιφέρεια αντιστοιχεί βαθµούς σε κάθε κατηγορία. Οι βαθµοί ξεκινάνε από το 35 (Κλάδος Προτεραιότητας 8) και φτάνουν έως και το 100 (Κλάδος Προτεραιότητας 1). Τα ενδιάµεσα σκαλοπάτια ανάµεσα στις κατηγορίες 8 και 1 είναι 40, 55, 60, 75, 80 και 95 βαθµοί.

Η βαθµολογία του υποψηφίου προσδιορίζεται βάσει του ποσοστού της τυπικής απόδοσης (ΤΑ) που έχει ανά κλάδο προτεραιότητας, επί τους βαθµούς της προτεραιότητας.

Παράδειγµα βαθµολογίας

Για παράδειγµα υποψήφιος που το 40% της Τυπικής Απόδοσης προκύπτει από τον κλάδο Προτεραιότητας 2, το 30 % της ΤΑ από τον κλάδο Προτεραιότητας 4, το 25 % της ΤΑ από τον κλάδο Προτεραιότητας 5 και το 5 % της ΤΑ από τον κλάδο Προτεραιότητας 9 υπολογίζεται ως εξής: 0,4*95 + 0,3*75 + 0,25*60 + 0,05*20 = 76,5 βαθµοί

Οι 76,5 βαθµοί εν συνεχεία θα πολλαπλασιάζονται µε τη βαρύτητα του κριτηρίου και θα προκύψει η µοριοδότηση του για το εν λόγω κριτήριο. ∆ηλαδή αν αφορούν την αρχική τυπική απόδοση που έχει βαρύτητα 12%, τότε οι βαθµοί είναι 9,18. Αν αφορούν την µελλοντική κατάσταση που έχει βαρύτητα 20%, τότε οι βαθµοί είναι 15,3.

Τα κριτήρια της Θεσσαλίας

Η Θεσσαλία για παράδειγµα έχει θέσει ως εξής τις προτεραιότητές της:

 • Κατηγορία 1: 100 βαθµοί σε Αιγοπροβατοτροφία, Αροτραίες Καλλιέργειες, Λοιπή Κτηνοτροφία.
 • Κατηγορία 2: 95 βαθµοί σε Κηπευτικά, Επιτραπέζιο Αµπέλι, Σταφίδα, Μανιτάρια, ∆ενδροκοµία, Ελαιοκαλλιέργειας, Οινοποιήσιµο αµπέλι και Μελισσοκοµία.
 • Κατηγορία 3: 80 βαθµοί σε Ανθοκοµία και Αρωµατικά Φυτά, Λοιπές καλλιέργειες.

Με παρόµοιο τρόπο έχουν κινηθεί και οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, δηλαδή, στηρίζοντας όλες τις κατηγορίες µε κάποιους βαθµούς. Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών θα µαζέψει αρκετούς πόντους από τα Περιφερειακά Κριτήρια και ένα µεγάλο ποσοστό αυτών θα µαζέψει το µέγιστο των βαθµών, δηλαδή 32. Με τη βασή να είναι διαµορφωµένη στο 55, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι δύσκολα κάποιος δεν θα την πιάσει, οπότε για ακόµη µία φορά οι βαθµολογίες θα διαµορφωθούν σε αρκετά υψηλά επίπεδα από τους υποψηφίους.

Γιώργος Κοντονής

Ακολουθήστε το serrespost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα του Ν. Σερρών και όχι μόνο.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.