Δ.Ηράκλειας – Διακήρυξη του έργου “Δημιουργία – κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς”

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ηράκλειας Δ.Ηράκλειας - Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ Διαγωνισμός για συντήρηση πρασίνου γηπέδων ποδοσφαίρου Ηράκλειας Δ.Ηράκλειας - Διακήρυξη έργου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δ.Ηράκλειας Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Ανακοίνωση για συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις Δ.Ηράκλειας Πολιτιστικές εκδηλώσεις Παλαιοκάστρου-serrespost
- Διαφήμιση -

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου :

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»,
συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 € χωρίς ΦΠΑ:

- Διαφήμιση -

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 300.000,00 € (με Γ.Ε.+Ο.Ε +Απολογιστικά +Απρόβλεπτα)

O προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου με βάση τη μελέτη με αριθμό 33/2023 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου , ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και στο ποσό των 372.000,00 € (με ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση με ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.dimosiraklias.gr).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα (πρότυπο: έργα κάτω των ορίων).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-12-2023 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21-12-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 6.000,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ηράκλειας . Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI», ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας.Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Ηράκλειας με διεύθυνση Πλ. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ. 62400 Ελλάδα, τηλ. 2325350130, email:info@dimosiraklias.gr , www.dimosiraklias.gr, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Θεοδοσίου Γ.

Περίληψη διακήρυξηςΔιακήρυξηΜελέτη

Ακολουθήστε το serrespost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα του Ν. Σερρών και όχι μόνο.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.