Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Σερρών – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δ.Σερρών Οικονομική Επιτροπή του Δ.Σερρών Συνεδριάζει η Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Σερρών Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δ.Σερρών Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών προφυλάκιση Δημάρχου Χειμάρρας Επιτροπή Δημόσιας Διαβούλευσης του Δ.Σερρών Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών, Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών ΤΕΘΑ Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών Συνεδριάζει Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σερρών Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ.Σερρών -serrespost
- Διαφήμιση -

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Σερρών την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών (Τακτική Διαδικασία), στη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 37/18-07-2023 Αγωγή του Ιδρύματος με την επωνυμία “Σώμα Ελλήνων Προσκόπων”, στρεφόμενης κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

- Διαφήμιση -

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄ αριθμ. 139/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σχετικής με την αρ. κατάθεσης ΠΡ50/22-06-2021 Προσφυγής της Σ. Σ. του Α., στρεφόμενη κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή δαπάνης αποζημίωσης στον κ. Α. Π., λόγω της πτώσης του και της πρόκλησης μυϊκών κακώσεων που υπέστη, εξαιτίας κακοτεχνίας του πεζοδρομίου της Περιφερειακής οδού Σερρών – Αγίου Ιωάννη, στη διασταύρωση με την οδό Ισαάκ Σολωμού.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή ή μη εξώδικου συμβιβασμού και καταβολή δαπάνης αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς σε ταφικό μνημείο (οικογενειακό τάφο) ιδιοκτησίας κας Σ. Τ. του Μ., στα Β΄ Κοιμητήρια Σερρών.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.94/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» προϋπολογισμού 970.129,39 € με Φ.Π.Α. 24%.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ΄ αριθ. 19/2023 μελέτης του Τμήματος Συντήρησης και Κίνησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής και συγκρότηση Επιτροπής της προμήθειας με τίτλο:“Προμήθεια ψηκτρών (βούρτσες) για το σάρωθρο του Δήμου με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ-141745”, προϋπολογισμού 1.200,00€ χωρίς ΦΠΑ και 1.488,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 7ο: Μερική ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 40.404,50€ χωρίς ΦΠΑ, που έλαβε συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 197676, με την ανάκληση της 538/2023 ΑΟΕ με ΑΔΑ: 628ΔΩ10-ΠΦΩ.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση των πρακτικών 1/19-09-2023 & 2/19-09-2023 της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», προϋπολογισμού 37.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και 46.500,00€ με ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του από 19-09-2023 πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων Σερρών», προϋπολογισμού 133.920,00€ με ΦΠΑ και ανάδειξη αναδόχου.

ΘΕΜΑ 10ο:Τροποποίηση της υπ’ αρ. 423/2023 Α.Ο.Ε. σχετικά με την αποδοχή εξώδικου συμβιβασμού και έγκριση καταβολής αποζημίωσης υπέρ τεσσάρων αγροτών κατοίκων της Κοινότητας Μητρουσίου του Δήμου Σερρών, λόγω ζημίας της καλλιέργειας στα αγροτεμάχια τους από πλημμύρα με υπαιτιότητα του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης της αίθουσας δεξιώσεων των Β΄ Νεκροταφείων.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου τμήματος του με αρ. ΚΑΕΚ 44121ΕΚ01212.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΦΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ».

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης κρατικών οχημάτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2023, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου Καθαριότητας του Δήμου κ. Παναγιώτη Καρακολίδη, την 8η Σεπτεμβρίου 2023, στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4592 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 8η Σεπτεμβρίου 2023, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για τη μεταφορά του Αντιδημάρχου Καθαριότητας του Δήμου κ. Παναγιώτη Καρακολίδη, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4592 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 15η Σεπτεμβρίου 2023, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για τη μετάβαση του υπαλλήλου μας κ. Χαρίλαου Τσιτσάνη στην εταιρεία ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ και την προμήθεια ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση του σαρώθρου του Δήμου.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-8516 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 19η Σεπτεμβρίου 2023, με προορισμό τη Δράμα, για τη μετάβαση του υπαλλήλου μας κ. Νικόλαου Δεληγιάννη σε συνεργείο της εταιρείας “ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ”, για την επισκευή απορριμματοφόρου του Δήμου.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9544 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού: α) την 20η Σεπτεμβρίου 2023, με προορισμό το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, για τη μετάβαση του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη στην Αθήνα, προκειμένου να παραβρεθεί στην απονομή βραβείων AWARDS και την παραλαβή δύο (2) βραβείων για λογαριασμό του Δήμου και β) την 21η Σεπτεμβρίου 2023, με προορισμό το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, για την παραλαβή του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη και την επιστροφή του στις Σέρρες.

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση σύναψης σύμβασης ενεχυριάσεων απαιτήσεων, σύμβασης μεσεγγύησης και συστάσεως Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account) ύψους 7.793.432,35 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Σερρών» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τους.

ΘΕΜΑ 22ο:Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (31η), που αφορά την δημιουργία κωδικών αριθμών κρατήσεων εσόδων και εξόδων.

Ακολουθήστε το serrespost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα του Ν. Σερρών και όχι μόνο.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.