Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών

111
ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών
- Διαφήμιση -

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00′ μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών για τη συζήτηση της με αριθμό εισαγωγής ΠΡ30/14-4-2021 Προσφυγής του Μ.Κ. κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

- Διαφήμιση -

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών για τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης ΠΡ108/09-11-2021 Προσφυγής της Σ.Ε. κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών για τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης ΠΡ122/29-11-2021 Προσφυγής των Σ.Μ. & Σ.Ε. κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της με αρ. πρωτ. οικ. 231853(1454)/31-3-2022 απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ” & ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της προκύψασας διαφοράς.

ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή ή μη του αιτήματος εξωδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που ανέκυψε με την από 18-12-2020 υποβληθείσα αγωγή αποζημίωσης (άρθρου 106 Εις.Ν.Α.Κ.) της Τ. Μ. του Ν. και της Α. κατά του Δήμου Σερρών, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών.

ΘΕΜΑ 6ο:Αποδοχή ή μη εξώδικου συμβιβασμού και έγκριση καταβολής αποζημίωσης υπέρ δύο αγροτών κατοίκων της Κοινότητας Μητρουσίου του Δήμου Σερρών, λόγω ζημίας της καλλιέργειας στα αγροτεμάχια τους από πλημμύρα με υπαιτιότητα του Δήμου Σερρών».

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση σχεδίου ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για την Υποστήριξη του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, σε θέματα μελέτης και επίβλεψης ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2/2022 μελέτης του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, για την διενέργεια της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών», για τα έτη 2023-2025, προϋπολογισμού 868.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης της υπ΄ αρ. 14121/05-05-2021 σύμβασης μεταξύ του οικονομικού φορέα «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και του «ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)», συμβατικού ποσού 209.500,00€ χωρίς ΦΠΑ & 259.780,00€ με ΦΠΑ., με αυξομείωση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της υπ΄ αριθ. 11/2020 εγκεκριμένης μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 10ο:Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 728/2022 Απόφαση ΑΕΠΠ (πλέον ΕΑΔΗΣΥ), που αφορά την κατακύρωση σύμβασης μελέτης με τίτλο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση χρονικής παράτασης της με αρ. 36509/03-12-2020 σύμβασης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021”, κατά τέσσερις (4) μήνες.

ΘΕΜΑ 12:Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2019».

ΘΕΜΑ 13ο:Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πιλοτικού σταθμού βιοαερίου Δήμου Σερρών για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και την παραγωγή θερμότητας 60 kW και ηλεκτρισμού ονομαστικής ισχύος 18 Kw»

ΘΕΜΑ 14ο:Διαγραφή οφειλέτη από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημότη μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τον εμφανιζόμενο ως οφειλέτη, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 15ο:Διαγραφή οφειλέτη από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημότη μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τον εμφανιζόμενο ως οφειλέτη, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 16ο:Διαγραφή οφειλέτη από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημότη μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τον εμφανιζόμενο ως οφειλέτη, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9544 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 13η Μαΐου 2022, για την μεταφορά του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη στην Α.Δ.Μ.Θ. στην Θεσσαλονίκη για θέματα του Δήμου.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-8520 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 13η Μαΐου 2022, με προορισμό την Θεσσαλονίκη, για την παραλαβή διαφόρων υλικών.

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9547 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 15η Μαΐου 2022, για την μεταφορά του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Καρακολίδη στην Θεσσαλονίκη, για θέματα του Δήμου.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-8520 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 16η Μαΐου 2022, με προορισμό την Θεσσαλονίκη, για την επιστροφή στρωμάτων πάλης που χρησιμοποιήθηκαν σε αγώνες που διενεργήθηκαν στην πόλη μας.

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9546 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 19η Μαΐου 2022, για την μεταφορά της υπαλλήλου του Δήμου μας κας Βλαχοπούλου Ευθυμίας στην Α.Δ.Μ.Θ. στην Θεσσαλονίκη, για υπηρεσιακά θέματα της Υ.ΔΟΜ. Σερρών.

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 12.400,00€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ειδών χρωματισμού.

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 9.920,00€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων σιδηρικών.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 33.454,44€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε δικαιούχους σύμφωνα με την αρ. 120/2020 Α.Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.600,00€ με Φ.Π.Α., για την πραγματοποίηση της 18ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών και έγκριση όρων συμμετοχής και λειτουργίας της για το 2022.

ΘΕΜΑ 26ο: Αποδοχές χρηματοδοτήσεων – αναμορφώσεις εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.