Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Σερρών – Τα 63 θέματα

127
Αποφασίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή serrespost Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του serrespost.gr Αναβολή της 27ης Συνεδρίασης του Δημοτικού serrespost.gr Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Σερρών serrespost.gr Συνεδριάζει με 39 θέματα προς συζήτηση serrespost.gr Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Σερρών serrespost.gr Συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών το serrespost.gr Αναβολή της 18ης Συνεδρίασης του Δημοτικού serrespost.gr Συνεδριάζει το ΔΣ του Δ.Σερρών για τον serrespost.gr Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών serrespost.gr Προμήθεια ξύλινου δαπέδου Οικονομική Επιτροπή Συνεδριάζει κατεπειγόντως Οικονομική Επιτροπή Συνεδριάζει το Συνεδριάζει η Οικονομική Συνεδριάζει η Οικονομική Κατεπείγουσα συνεδρίαση Χρυσοπηγή Οικονομική Επιτροπή Συνεδριάζει η Οικονομική συνεδριάσεις
- Διαφήμιση -

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Σερρών – Τα 63 θέματα

Η 36η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα γίνει δια τηλεδιασκέψεως την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00′ μ., μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Διαφήμιση -

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, α) στη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης ΑΝ17/16-8-2021 Αίτησης Αναστολής και β) της με αριθμό κατάθεσης ΠΡ69/16-8-2021 Προσφυγής της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», στρεφόμενων κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της 279/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία απορρίφθηκε η ασκηθείσα από τον Δήμο Σερρών έφεση κατά της με αριθμό 144/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών (Τακτικής διαδικασίας), η οποία επίσης απέρριψε την με αριθμό έκθ. κατάτ. 161/1-10-2015 αγωγή των Ιωάννη Καραγκιόζη του Κων/νου και της Ελένης και Νικολάου Καραγκιόζη του Κων/νου και της Ελένης, κατοίκων Σερρών (Κων/πόλεως 80), στρεφόμενη κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη αποδοχής πρότασης συμβιβασμού του Παντελή Τζενετίδη.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας του Δήμου Σερρών έτους 2021», προϋπολογισμού 33.755,00€ χωρίς ΦΠΑ και 41.856,20€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια φυτικού υλικού Δ.Ε. Σερρών Δήμου Σερρών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 59.975,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 67.980,75 € με Φ.Π.Α. και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, ελέγχου των εγγυητικών, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 135002, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ», προϋπολογισμού 112.000,00€ χωρίς ΦΠΑ & 138.880,00€ με ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανάθεσης της σύμβασης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ», προϋπολογισμού 172.000,00 € με Φ.Π.Α., με αύξων αριθμό διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «181201».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανάθεσης της σύμβασης του έργου: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ», προϋπολογισμού 357.000,00€ με Φ.Π.Α., με αύξων αριθμό διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «180181».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-22», με αύξων αριθμό διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «182373».Α.Π. 29477/07-09-2021

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση : α)της από 6-9-2021 γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για αντικατάσταση των παραδοτέων των φάσεων Δ΄ και Ε΄, β)της αποστολής ή μη για ειδικό όχληση για εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και γ)της επιβολής ή μη ποινικής ρήτας 2,5% χωρίς ΦΠΑ των παραδοτέων φάσεων Δ’ και Ε΄, για τη «Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών», για καθυστέρηση σε χρονικό διάστημα των υπηρεσιών που αναφέρονται στα Παραδοτέα της Δ΄ και Ε΄ φάσης.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο Κλειστό Γυμναστήριο και στο Εθνικό Στάδιο του Δήμου Σερρών».

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παραλαβής της υπηρεσίας: «Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης», για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικών ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών».

ΘΕΜΑ 14ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών 21ου Νηπιαγωγείου και παραρτήματος 24ου Νηπιαγωγείου βάσει του αρ. 220 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70α)».

ΘΕΜΑ 15ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

Δείτε και τα 63 θέματα που θα συζητηθούν ΕΔΩ

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.