Πρόσληψη δημοσιογράφου στο Δήμο Σιντικής

131
Δημοσιογράφου
- Διαφήμιση -

Ο Δήμαρχος Σιντικής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημοσιογράφου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου μέχρι και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Επικοινωνίας, προβολής, Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, Διοργανώσεων, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που αφορούν το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.
Ο/Η ανωτέρω θα υπάγεται ιεραρχικά στο Δήμαρχο και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά,
χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν :
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) και θα έχουν εμπειρία ή
επαγγελματική ειδίκευση στη χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης(εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κλπ). Για τα γενικά προσόντα
διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει:

- Διαφήμιση -

 • Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην
  Ευρωπαϊκή Ένωση(άρθρο 12 του Ν.3584/2007)
 • Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας(21ο έτος)(άρθρο 13 του Ν.3584/2007)
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί
  νόμιμα απ’ αυτές(άρθρο 15 του Ν.3584/2007)
 • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση
  (άρθρο 16 του Ν.3584/2007)
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του
  Ν.3584/2007

Β) Εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στη χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κλπ) σε θέματα
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής :
– Για μεν τους μισθωτούς, με χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης
δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από
την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας.
– Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση,
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία, πρέπει να γνωρίζουν ότι η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους,
είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συνεργάτη. Με
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να εισαχθεί
εξαίρεση από το ασυμβίβαστο, με ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της παρ.3, περ.Α’
του άρθρου 29 του Ν.3463/2006.

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις
του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν, και οι συμβάσεις τους είναι
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη θα
ολοκληρωθεί με την υπογραφή της ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και
αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από την επομένη της δημοσίευσης της
παρούσας στον τύπο, στο Γραφείο Προσωπικού του ήμου Σιντικής, τα εξής
δικαιολογητικά :
1.- Αίτηση & Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά
προσόντα διορισμού,
2.- Βιογραφικό σημείωμα
3.- Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας
4.- Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής
δημοσιογραφικής ένωσης(η οποία είναι μέλος της ΠΟΕΣΥ)
5.- Αποδεικτικά εμπειρίας, ή επαγγελματικής ειδίκευσης στη χρήση εντύπων και
ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κλπ)
σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.
6.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα
τους.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο
, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα
σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και τις 13-7-2021 ημέρα Τρίτη , στα
γραφεία του ήμου Σιντικής (Ελ.Βενιζέλου, 34, Γραφείο 5, αρμόδια υπάλληλος κ.
Μουλαγιαννιού Ευαγγελία, τηλ. 2323350212) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.