Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Βισαλτίας – Τα θέματα

302
Αντιπολίτευση Δημοτικό Συμβούλιο Ειδική Συνεδρίαση Συγκέντρωση τροφίμων σεισμόπληκτους Θεσσαλίας
- Διαφήμιση -

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Βισαλτίας με τηλεδιάσκεψη, την 20η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης 20.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 23 θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

- Διαφήμιση -

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δήμου Βισαλτίας που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των Ο.Τ.Α.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 8ο: Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση επικαιροποίησης της υπ΄αριθ.143/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση τεσσάρων οχημάτων , χωρίς αντάλλαγμα στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Βισαλτίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Καλλιόπης Βαλταδώρου Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) , για την παράσταση της ενώπιον του ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, κατά την συζήτηση της αγωγής : α)της κατασκευαστικής Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ», β)του κ.Θεοχάρη Μιχαηλίδη εργολήπτη Δ.Ε. και γ)του κ.Βασιλείου Κωνσταντινίδη εργολήπτη Δ.Ε.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Καλλιόπης Βαλταδώρου Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) , για την παράσταση της ενώπιον του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών(Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών –Εργατικές Διαφορές ),κατά την συζήτηση της αγωγής του κ. Αθανασίου Χλιάρα του Ευστράτιου κατοίκου Δ.Κ.Σερρών .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Στέλλας Παπαθανασίου Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) , για την κατάθεση ανακοπής κατά της υπ΄αριθ.3/2021 Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 13ο: Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 4 του Νόμου 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 15ο: Αποδοχή ή μη παραίτησης του κ.ΔΟΥΒΙΤΣΑ ΑΣΤΕΡΙΟΥ από την Οργανωτική Επιτροπή με την επωνυμία «Ελλάδα 2021-Βισαλτία 2021-200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821».Τροποποίηση της υπ΄αριθ.19/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 16ο: Ενημέρωση και συζήτηση περί του αιτήματος της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτης , για παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Θερμών, με σκοπό την δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκής Αγοράς.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Μπιμπλιάς Θ.

ΘΕΜΑ 18ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί του αιτήματος των Ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020 του ΟΑΕΔ(Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ 4/2020) για παράταση αυτού.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθ.87/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δυνάμει του υπ΄αριθ 9361/28-07-2020 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ψήφισης πιστώσεων του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (άρθρο 158 Δ.Κ.Κ.).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του Σχεδίου Δράσης με τίτλο «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση απαλλαγής από τα αναλογούντα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής του Δήμου κ.Καρτερός Μ.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθ.38/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης οχημάτων του Δήμου Βισαλτίας για χρήση από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. Δήμου Βισαλτίας .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.