Πλήρωση θέσης δικηγόρου στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά

147
Δικηγόρου Λογιστικό Γραφείο θέση εργασίας εταιρεία Πληροφορικής Θέσεις Πρόσληψη
- Διαφήμιση -

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά γνωστοποιεί την πρόσληψη με επιλογή, ενός (1) Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με έμμισθη εντολή.

Ο προσληφθείς θα καταλάβει κενή οργανική θέση κατηγορίας ειδικών θέσεων του
Δήμου Εμμανουήλ Παππά και θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη από την κείμενη
νομοθεσία μισθολογική εξέλιξη.
Αντικείμενο της απασχόληση του ανωτέρω Νομικού Συμβούλου θα είναι η νομική
υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά και τις δημοτικές
υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/ συμφερόντων του Δήμου.

Ειδικότερα η Υπηρεσία:

1) Θα παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά
όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κ.λπ.)
διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου.
2) Θα παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους
υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους.
3) Θα επεξεργάζεται και θα γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης
που αφορούν το Δήμο.
4) Θα επεξεργάζεται και θα ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο
Δήμος με τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
5) Θα παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και θα τηρεί και
επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
6) Θα τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες
της Νομικής Υπηρεσίας.
Θα παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας, στο
Δημοτικό κατάστημα, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσιακές συνθήκες κατά τα ανωτέρω.
Δεν θα ασχολείται µε τη δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου και τον χειρισµό
δικαστικών υποθέσεων έναντι τρίτων ενώπιων των Δικαστηρίων, αλλά θα περιορίζεται
αποκλειστικά στην παροχή συμβουλών ή γνωμοδοτήσεων όπως περιγράφεται ανωτέρω.
Οι αποδοχές του Νομικού Συμβούλου που θα προσληφθεί καθορίζονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 κα θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα,
σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία η οποία προβλέπει και την υπηρεσιακή εξέλιξη.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση θα πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες
β. Να είναι μέλη ενός Δικηγορικού Συλλόγου του Κράτους.
γ. Να είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις.
δ. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή ισοτίμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
ε. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής, η οποία θα αποδεικνύεται με έναν από τους
τρόπους που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα), μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα.
στ. Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή η οποία θα αποδεικνύεται με έναν από τους τρόπους που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 50/2001 (Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα).
ζ. Θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακοί τίτλοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (εφόσον έχουν αναγνωριστεί νόμιμα) στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή του Δημοσίου Δικαίου, επιστημονικές δημοσιεύσεις, πιστοποιήσεις, επιμορφώσεις και σεμινάρια σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοσίων συμβάσεων, καθώς και προηγούμενη εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α.).
η. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
θ. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό
δικαστική συμπαράσταση.
ι. Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά και να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων (208/27-9-2013).
ια. Να είναι υγιείς και αρτιµελείς (σε βαθμό που να µην εμποδίζεται η άσκηση των
καθηκόντων τους).
ιβ. Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη εντολή στο Δημόσιο Τομέα. ∆ικηγόροι που κατέχουν άλλη έµµισθη θέση στον Δημόσιο Τομέα, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αν συνυποβάλλουν µαζί µε την αίτηση και τα σχετικά της προηγούµενης παραγράφου,
υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται θα
παραιτηθούν από άλλη έµµισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή, δεν µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν δεν προσκοµίσουν βεβαίωση του Εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έµµισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαµβάνουν υποθέσεις ή να λαµβάνουν περιοδική αµοιβή.

Αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στον ∆ήµο Εμμανουήλ Παππά είτε
ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dioikep@0670.syzefxis.gov.gr, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή στη ∆/νση: Χρυσό Σερρών, ΤΚ 62046, υπόψη Τμήματος Προσωπικού, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:
-Φωτοτυπία δύο όψεων του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας τον κατόχου).
-Πτυχίο ή Δίπλωμα Νομικής Σχολής, της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής (αντίγραφο ή πρωτότυπο για την ημεδαπή, τίτλους αναγνώρισης ή ισοτιμίας για την αλλοδαπή).
-Πτυχίο άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας.
-Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ.
-Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει η
απαιτούμενη ιδιότητα και ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν
κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
-Υπεύθυνη ∆ήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, ότι ο υποψήφιος πληροί τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού ( άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007 και Ν.4194/2013) και ότι δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηµατικά µε αµοιβή κατά υπόθεση σε άλλα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ηµόσιου Τοµέα και δεν λαµβάνει πάγια περιοδική αµοιβή από Νοµικό Πρόσωπο του ∆ηµόσιου Τοµέα ή ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται θα παραιτηθούν από άλλη έµµισθη θέση.
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
-Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπον Α’ (για τους άρρενες υποψηφίους).
-Βιογραφικό σηµείωµα µε τα στοιχεία της επιστηµονικής και επαγγελµατικής του δράσης, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εµπειρία του καθώς και τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων (πτυχία, µεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία ξένων γλωσσών, βεβαιώσεις, συμβάσεις κτλ.).

- Διαφήμιση -

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 έως 14:30 στο
τηλέφωνο του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου: 2321352625.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.