Πρόσληψη υδρονομέων στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά

238
πρόσληψη
- Διαφήμιση -

Την πρόσληψη 5 υδρονομέων ανακοίνωσε ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά. Διαβάστε αναλυτικά όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 29/03/2021
έως την 07/04/2021 στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών τις εργάσιμες μέρες
και ώρες.

- Διαφήμιση -

1. Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 23/2021 απόφαση του, καθόρισε τον
αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Α. Υδρονομείς πέντε(5) άτομα:
– δύο (2) θέσεις για την Κοινότητα Νεοχωρίου
– μία (1) θέση για την Κοινότητα Νέου Σουλίου
– μία (1) θέση για την Κοινότητα Δαφνουδίου
– μία (1) θέση για τις Κοινότητες Αγ. Πνεύματος -Χρυσού

2. Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 23/2021 απόφαση του, όρισε την
αρδευτική περίοδο από 01/05/2021 έως 30/09/2021.

3. Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το
60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της
ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση
αύτη.

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 από την οποία να προκύπτει ότι γνωρίζει
ανάγνωση και γραφή.
γ) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο
μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
(θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
δ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων (θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των
πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί
της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής.
Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά
εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ
οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο
έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από
την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

5. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

6. Διορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της
αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 23/2021
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Καθήκοντα

Στην υπ’ αριθμ. 23/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρονται τα
καθήκοντα των υδρονομέων άρδευσης.

Πληροφορίες
παρέχονται από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών τις εργάσιμες
μέρες και ώρες Διεύθυνση Χρυσό Σερρών Τηλέφωνο 2321352627,
2321352625 FAX:2321352628, 2321352602
Αρμόδιοι υπάλληλοι Νάσκου Παναγιώτα, Καραγκιόζη Αναστασία.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.