Πρόσληψη υδρονομέων στο Δ.Νέας Ζίχνης

393
Δήμος Νέας Ζίχνης διαγωνισµός Συνεδριάζει το Δημοτικό Δημοτικό Συμβούλιο Ασφάλιση οχημάτων προκήρυξη πρόσληψη υπαλλήλων πρόσληψη Διαγωνισµός Δ.Νέας Ζίχνης Ζίχνη συμβούλιο πρόσληψη
- Διαφήμιση -

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως  υδρονομικά όργανα, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 19-3-2021 έως και την 29-3-2021 στο Δημαρχείο Νέας Ζίχνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αριθμός των υδρονομικών οργάνων καθορίστηκε σε έντεκα (11) ως εξής:

1.- Για την Κοινότητα Νέας Ζίχνης ένας (1) υδρονομέας για πέντε (5) μήνες
2.- Για την Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου ένας (1) υδρονομέας για τέσσερις (4) μήνες
3.- Για την Κοινότητα Αγριανής ένας (1) υδρονομέας για πέντε (5) μήνες
4.- Για την Κοινότητα Αναστασιάς ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες
5.- Για την Κοινότητα Γαζώρου ένας (1) υδρονομέας για πέντε (5) μήνες
6.- Για την Κοινότητα Θολού ένας (1) υδρονομέας για πέντε (5) μήνες
7.- Για την Κοινότητα Νέας Πέτρας ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες
8.- Για την Κοινότητα Μυρρίνης ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες
9.- Για την Κοινότητα Μυρκίνου ένας (1) υδρονομέας για τρείς (4) μήνες
10.- Για την Κοινότητα Σφελινού ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες
11.- Για την Κοινότητα Λευκοθέας ένας (1) υδρονομέας για πέντε (5) μήνες

Αρδευτική περίοδος

Η αρδευτική περίοδος καθορίστηκε από 01-5-2021 και μέχρι λήξεως των συμβάσεων, αντίστοιχα όπως αναφέρεται παραπάνω.

Απαιτούμενα Προσόντα

Για να επιλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α) Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β) Να έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 65ο.
γ) Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
δ) Να είναι κάτοχος μεταφορικού μέσου.
Δεν μπορούν να επιλεγούν υδρονομείς:
α) Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι  υπηρετήσαντες στις ένοπλες δυνάμεις.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Αντίγραφο Δ.Α. Ταυτότητας
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την πρόσληψή του ως υδρονομικό όργανο και ότι γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
δ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να
είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Καθήκοντα Υδρονομέων

α) Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β) Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ) Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ) Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε) Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ) Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται στο Γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2324 3 50618 και 2324 3 50602.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.