Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών

121
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
- Διαφήμιση -

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών, διά περιφοράς την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00΄ π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσίας “Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δένδρων σε δημοτικούς χώρους και απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης από τα Κοιμητήρια του Δήμου Σερρών”, προϋπολογισμού 48.100,00 € χωρίς ΦΠΑ & 59.644,00€ με ΦΠΑ. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

- Διαφήμιση -

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια φυτικού υλικού Δήμου Σερρών», έτους 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή, προϋπολογισμού 31.007,20 € με Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2020, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 17.003,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 21.083,72 € με Φ.Π.Α. και ανάδειξη αναδόχου.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 86/2020 μελέτης του Τμήματος Η/Μ Έργων, Ενεργειακών Εφαρμογών & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για την: “Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πιλοτικού σταθμού βιοαερίου Δήμου Σερρών για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας ονομαστικής ισχύος 18kwl”, προϋπολογισμού δαπάνης 320.320,00€ πλέον Φ.Π.Α.24%.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της αριθ. 17/2020 μελέτης του Τμήματος Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής και συγκρότηση Επιτροπής της παροχής «Υπηρεσίες απολύμανσης κτιρίων, και κρίσιμων σημείων εξωτερικών χώρων εν όψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού», προϋπολογισμού 120.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 148.800,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) και του Δήμου Σερρών για την Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) στην περιοχή του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της με αρ. 17594/03-07-2020 σύμβασης, ποσού 23.219,00€ χωρίς τον Φ.Π.Α., για τη “Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών”, για επιπλέον έξι (6) μήνες.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της με αρ. 34105/11-11-2019 σύμβασης, ποσού 71.651,20€ χωρίς τον Φ.Π.Α., για την “Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές-πολυμηχανήματα, φωτοτυπικά και τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα έτους 2019”, για επιπλέον έξι (6) μήνες.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ΄ αρ. 102/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού, χρήσης 2020».

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 11ο: Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους

ΘΕΜΑ 12ο: Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 248,00 € με Φ.Π.Α., για τη δαπάνη δημοσίευσης διακήρυξης διαγωνισμού του έργου “Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών έτους 2020” στις εφημερίδες “Σερραϊκόν Θάρρος” και “Η Φωνή της Βισαλτίας”.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 30.000,00 € με Φ.Π.Α., για τη δαπάνη για αγορά μονάδων αυτόματης σήμανσης ταχυδρομικών τελών από τα ΕΛΤΑ.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.208,00€ με Φ.Π.Α., για τη συντήρηση & επισκευή των μικροφωνικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σερρών, έτους 2020-2021.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 5.642,00€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια υφασμάτινων μασκών με τύπωμα λογότυπο του Δήμου Σερρών, για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 6.200,00€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια στολών προστασίας από χημικά για τους εργαζόμενους του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 398,77€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Ηλιάδου Ασημούλα του Κων/νου, που εισπράχθηκαν ως αναδρομική χρέωση ΤΑΠ για τον χρονικό διάστημα από 01-01-2009 έως 05-11-2014 και πρόστιμο, σύμφωνα με την με αρ. 37216/05-12-2019 γνωμάτευση του ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 496,00€ με Φ.Π.Α., για την δαπάνη υποβολής τριών υποψηφιοτήτων στα βραβεία Best City Awards.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 130,80€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών στο με αρ.κυκλοφορίας ΚΗΗ-4550 όχημα της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 145,03€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών στο με αρ.κυκλοφορίας ΚΗΗ-8520 όχημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 171,12€ με Φ.Π.Α., για την επισκευή καθίσματος και επισκευή οροφής στα με αρ.κυκλοφορίας ΚΗΙ-5738 & ΚΗΙ-9544 οχήματα του Δήμου Σερρών αντίστοιχα.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 205,00€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και μηχανημάτων στο με αρ.κυκλοφορίας ΚΗΙ-9538 όχημα της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 12,87€ με ΦΠΑ, για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Σαφαρίκα Νικόλαο του Στεργίου.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 210,00€ με ΦΠΑ, για τη χρηματική αποζημίωση της κ. Αλεξανδρίδου Λουκίας του Νικολάου, για υλικές ζημιές που υπέστη Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην οδό Παπάζογλου από πτώση σε καθίζηση στο οδόστρωμα.

ΘΕΜΑ 26ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 400.000,00€, από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Απόφασης «Επιχορήγηση Δήμων για την Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.

ΘΕΜΑ 27ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 660.000,00€, από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Απόφασης «Επιχορήγηση Δήμων για την Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.

ΘΕΜΑ 28ο: Αναμορφώσεις εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.