Δ.Ηράκλειας: Προμήθεια σπόρου γκαζόν ΔΕ Σκοτούσσας

110
Διαγωνισμός Δήμου Ηράκλειας
- Διαφήμιση -

Η ανακοίνωση του Δήμου Ηράκλειας:

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια σπόρου γκαζόν ΔΕ Σκοτούσσας» Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #6.291,84€# με Φ.Π.Α. Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 316/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 316/2020.

- Διαφήμιση -

Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση με βάση τον νέο νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι την 21/09/2020 και ώρα 14:30 σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη που εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 830/2020 Απόφαση Δημάρχου.

Η προσφορά θα αποσταλεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (ώστε ο φάκελος να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου) στην διεύθυνση:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
Ηράκλεια ΤΚ 62400
Οικονομική Υπηρεσία
για την πρόσκληση με αρ.πρωτοκόλλου :10174/15-09-2020

Πρόσκληση  –  Μελέτη  –  Έντυπο οικονομικής προσφοράς

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.