Το πρακτικό της “επίμαχης” συνεδρίασης στο ΔΣ της ΔΕΥΑΣ

377
διακοπή υδροδότησης ιικό φορτίο Διακοπή Λευκώνα υδροδότησης πρακτικό Ρυθμίσεις μέτρα
- Διαφήμιση -

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 7η/7-4-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), όπως είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ σήμερα 7 Απριλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 κατόπιν της αρ. 7η/3-4-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική δια περιφοράς συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

- Διαφήμιση -

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:
Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος Πρόεδρος
Καλώτα Παναγιώτα Αντιπρόεδρος
Καμελίδης Γερμανός
Μερετούδης Δημήτριος
Ματθαίου Γεώργιος
Πάνου Σωτηρία
Γάτσιος Αθανάσιος
Ιλανίδου Βίλλιου Δέσποινα
Βάκαλος Άγγελος Εκπρ. Ιατρικού Συλλόγου
Παπαδόπουλος Γεώργιος Εκπρ. Εργαζομένων
Αγγελάκης Σταύρος Μέλος

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε στο Δ/κό Συμβούλιο πρόταση να συζητηθεί εκτός της ημερήσιας διάταξης το παρακάτω θέμα:

Αίτηση Οικονομικής Ενίσχυσης λόγω αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών

ΑΠΟΦΑΣΗ 99η

Θέμα: 1ο εκτός της ημερήσιας διάταξης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών»

Εισηγούμενος το 1o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 75 (ΦΕΚ Α΄ 75/30.03.2020), περί μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων κατεπειγουσών διατάξεων, άρθρο 43, § 5, εδάφιο (α) ορίζεται ότι: «…Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δύνανται να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά την παρούσα, δεν λογίζεται ως επιχορήγηση. Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα ενίσχυσης. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)…».
Ως γνωστό οι επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Χώρας και συνακόλουθα και η ΔΕΥΑ Σερρών, έχουν ως μοναδικά έσοδα, αυτά που προέρχονται από την έκδοση λογαριασμών και την μετέπειτα καταβολή εκ μέρους των δημοτών.
Με δεδομένη την απαγόρευση που έχει επιβληθεί, αλλά και τους περιορισμούς που ισχύουν για τις περισσότερες επιχειρήσεις, διαπιστώνεται ότι έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό οι εισπράξεις της επιχείρησης, ενώ αντιθέτως οι υποχρεώσεις, παραμένουν ως έχουν με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον αδυναμία στην πλήρη και ομαλή λειτουργία της Επιχείρησης.
Προς τον σκοπό αυτό παραθέτουμε αμέσως παρακάτω (Πίνακας 1), λειτουργικά έξοδα της Επιχείρησης του τελευταίου τριμήνου (Δεκέμβριος 2019 ως Φεβρουάριος 2020), όπου και αποτυπώνεται το κόστος λειτουργίας της Επιχείρησης, αλλά και το μέσο μηνιαίο κόστος.

Πίνακας 1: Παράθεση λειτουργικών δαπανών ΔΕΥΑ Σερρών τελευταίου 3μήνου (12/2019 ως 02/2020)

Όπως γίνεται κατανοητό από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, οι λειτουργικές δαπάνες του τελευταίου 3μήνου ανέρχονται σε 2.005.515,71 €, με τις μέσες μηνιαίες δαπάνες να ανέρχονται σε 668.505,24 €.
Παράλληλα παραθέτουμε και πορεία εσόδων του Ταμείου της Επιχείρησης (Πίνακας 2), κάνοντας σύγκριση του μηνός Φεβρουαρίου 2020 με τον μήνα Μάρτιο 2020, όπου και διαφαίνεται καθαρά ότι υπήρξε καθίζηση των εσόδων της επιχείρησης σε ένα μόλις μήνα της τάξης του 69,21%. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί στο επόμενο διάστημα, στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Πίνακας 2: Παράθεση ταμείου ΔΕΥΑ Σερρών Φεβρουαρίου 2020 με Μάρτιο 2020

Όπως γίνεται κατανοητό από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, τα έσοδα του ταμείου της επιχείρησης, στους μήνες Φεβρουάριο 2020 και Μάρτιο 2020, έχουν μειωθεί κατά 547.850,,34 €, ήτοι σε ποσοστό 69,21%, στοιχείο που καθιστά αδύνατη και προβληματική την λειτουργία της Επιχείρησης, που ως επιχείρηση ειδικού σκοπού, οφείλει να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα.
Λαμβάνοντας, υπόψη τα στοιχεία του πίνακα 1 και πίνακα 2, διαπιστώνουμε ότι τα μέσα λειτουργικά έξοδα ανέρχονται σε 668.505,24 €, ενώ αντίστοιχα τα έσοδα έχουν περιορισθεί στο ποσό των 243.752,59 €.. αποτέλεσμα των ανωτέρω, είναι να υπάρχει χρηματοδοτικό κενό της τάξης των 424.752,65 €. Όλα τα ανωτέρω εμφανίζονται στο Πίνακα 3 που ακολουθεί αμέσως παρακάτω.

Πίνακας 3: Απώλεια εσόδων σε βάθος 4μηνου

Προχωρώντας σε προβολή της απώλειας των εσόδων σε βάθος 4μηνου, διαπιστώνουμε ότι αυτά ανέρχονται σε 1.699.010,59 €, στοιχείο που ουσιαστικά σηματοδοτεί το να ζητήσει η ΔΕΥΑ Σερρών οικονομική ενίσχυση.
Για την καλύτερη ενημέρωσή σας και με σκοπό την αποδεδειγμένη αδυναμία για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Επιχείρησης, επισυνάπτουμε ισοζύγιο λειτουργικών δαπανών και ταμείου, όπου και αποδεικνύεται η δραματική μείωση των εσόδων της ΔΕΥΑ.
Με δεδομένο ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 75/30.03.2020), αναφέρει στο εδάφιο α της § 5 του άρθρου 43, ότι «…Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δύνανται να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης…», αιτούμεθα οικονομική ενίσχυση ποσού 1.700.000,00 € για το χρονικό διάστημα από 01/03/2020 ως και 30/06/2020 (4 μήνες), που καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της Επιχείρησης, ώστε η ΔΕΥΑ Σερρών να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της.
Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει όπως αιτηθεί οικονομική ενίσχυση ποσού της τάξης του 1.700.000,00 € για το χρονικό διάστημα από 01.03.2020 ως και 30.06.2020 (4 μήνες), που καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της Επιχείρησης, ώστε η ΔΕΥΑ Σερρών να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 75/30.03.2020), και ειδικότερα το εδάφιο α της § 5 του άρθρου 43.
2. Εγκρίνει όπως η εν λόγω απόφαση διαβιβασθεί στον Δήμο Σερρών για τις περαιτέρω ενέργειες.
3. Εγκρίνει όπως η ΔΕΥΑ Σερρών προβεί σε αποπληρωμή του ποσού που θα λάβει εντός 18 μηνών, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
4. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.