Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Σερρών – Θέματα

109
οχήματα Δημοσιογράφου Οικονομική Επιτροπή Δημοτική Κοινότητα Σερρών Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Δημοτικό
- Διαφήμιση -

Συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Σερρών, την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή της τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος, λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία των κ.κ. Ματσαρόκου Αθανασίου και Καραμάνη Αθανασίας.
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή της τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος, λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία του κ. Πάνου Θωμά.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, από την 15η έως την 16η Ιανουαρίου 2020, στην Αθήνα.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, την 30η Ιανουαρίου 2020, στην Αθήνα.
ΘΕΜΑ 5ο: Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. και κάθε τόκου υπερημερίας, από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 6ο:
Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκποίηση των επί των τάφων τιμαλφών -μεταλλικών σκευών (από ορείχαλκο & αλουμίνιο), μετά την εκταφή.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ανάθεσης της σύμβασης του έργου «Εργασίες Οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2019», με αύξων αριθμό διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «86906».
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ανάθεσης της σύμβασης του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2018-2019», με αύξων αριθμό διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «86257».
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού εξέτασης της υπ΄ αριθμ. 2936/29-1-2020 ένστασης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ (Β΄ ΦΑΣΗ)».

- Διαφήμιση -

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του πρακτικού 4 της επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών «Προληπτικοί καθαρισμοί εύφλεκτων περιοχών των Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς», προϋπολογισμού 13.266,13€ χωρίς Φ.Π.Α. και 16.450,00€ με Φ.Π.Α. και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών», Υποέργο 1 (Τμήμα Ι), προϋπολογισμού 36.422,58€ χωρίς ΦΠΑ & 45.164,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου, έτους 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή, προϋπολογισθείσας αξίας 73.045,92€ με Φ.Π.Α και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ΄ αρ. 11/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού, χρήσης 2020».
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παρουσίαση σχεδίου του στρατηγικού σχεδιασμού και αξιολόγησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Σερρών.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.