Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Σερρών – Τα θέματα

181
Διαγωνισμός
- Διαφήμιση -

Στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που θα γίνει την Τρίτη 21 Ιανουαρίου και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σε συνεδριάση για την συζήτηση της με αριθμό εισαγωγής ΑΓ153/14-5-2015 Αγωγή του Ηλία Ηλιάδη του Αστερίου και λοιπών 49 δημοτικών υπαλλήλων, κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

- Διαφήμιση -

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του 6ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σε συνεδριάση για την συζήτηση της με αριθμό εισαγωγής ΕΦ 2523/6-9-2019 Έφεση του Βασίλειου Ιχτιάρη του Οδυσσέα, κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ” και της με αριθμό 2422/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμος εξωτερικού συνεργάτη Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σε συνεδρίαση για την εκδίκαση των με αριθ. ΓΑΚ 609/2019 και ΕΑΚ 529/2019 Εφέσεων των ΑΦΩΝ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ 4ο:
Καθορισμός ποσού εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή, για το έτος 2020, σε εφημερίδες και για δημοσιεύσεις.

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή δωρεάς από την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ)», προς το Δήμο Σερρών.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς από το φιλοζωϊκό σύλλογο Hudeηgarten Serres E.V., προς το Δήμο Σερρών.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ (Β΄ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 56.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2019 μελέτης του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την «Εφαρμογή επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2020 & 2021», προϋπολογισμού 120.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. & 148.800,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Εφαρμογές και σήμανση τουριστικών τοποσήμων και μνημείων”, προϋπολογισμού 24.193,55 € χωρίς Φ.Π.Α. και 30.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη παρόχου για την υλοποίηση της πράξης “Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στον Δήμο Σερρών”, προϋπολογισμού 59.660,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ΄ αριθ. 30329/11-10-2019 σύμβασης για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2019”, προϋπολογισμού 4.050,00€ χωρίς τον Φ.Π.Α., για επιπλέον ενάμιση (1,5) μήνα.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού, για την “Προμήθεια στολών και παρελκόμενων ειδών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σερρών, έτους 2019”, προϋπολογισμού 12.267,37€ με Φ.ΠΑ., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια “Φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο του Δήμου Σερρών, έτους 2019”, προϋπολογισμού 58.061,96 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος ανάριθμης έκτασης του Λόφου Καγιά, εμβαδού 12,21 τ.μ., με σκοπό την εγκατάσταση κεραίας χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης.

ΘΕΜΑ 15ο: Κατακύρωση πρακτικών επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χρήσης των χώρων της χριστουγεννιάτικης αγοράς “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ” του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 16ο: Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 17ο: Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Δημοτικών Συμβούλων, κας Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθης και κας Μητλιάγκα Βαρβάρας, από την 20η έως και την 23η Ιανουαρίου 2020, στην πόλη Nazare της Πορτογαλίας, για την συμμετοχή τους στη 2η διακρατική συνάντηση, στο πλαίσιο υλοποίησης της Φάσης 1 του έργου «Space4People».

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου Αγροτικής Οικονομίας και Πρασίνου κ. Ιωάννη Τουρτούρα, από την 19η έως και την 21η Ιανουαρίου 2020, στην Αθήνα.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.