Δ. Σερρών: Διαγωνισμός Εργασιών Οδοστρωσίας

74
Οικονομική επιτροπή
- Διαφήμιση -

1. Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό) ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις στην Περιοχή Σιγής» με προϋπολογισμό
76.500.0 € (με ΦΠΑ) (CPV 45233222-1]. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών
ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

2. Τα τεύχη Δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.serres.gr καθώς και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

- Διαφήμιση -

3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 19 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

4. Οι πρόσφορες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 19/7/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 25/7/2019, ήμερα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., από» την Επιτροπή Διαγωνισμού.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά η νομικά πρόσωπα, η ενώσεις αυτό)ν που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμοί απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
1.234.0 € με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9] μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμοί) και θα απευθύνεται προς το Δήμο Σερρών.

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Σιγής. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (12) δώδεκα μήνες.

10. Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικοί Τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.serres.gr .

Δείτε τα τεύχη της διακήρυξης εδώ

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.