Αναπτυξιακή Τράπεζα: Τι προβλέπει ο νόμος για επενδύσεις και μικρομεσαίες

291
Τράπεζα
- Διαφήμιση -

Δημοσιεύθηκε, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 66 – 25.04.2019), ο νόμος 4608 με θέμα «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με αυτόν, η επωνυμία της εταιρείας είναι «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» και έχει διακριτικό τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα». Στις διεθνείς συναλλαγές η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «HELLENIC DEVELOPMENT BANK S. A.» ή πιστή μετάφρασή της σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα και διακριτικό τίτλο «HELLENIC DEVELOPMENT BANK».

- Διαφήμιση -

«Σκοπός της εταιρείας είναι η στήριξη, προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, η ενθάρρυνση και η ενεργή υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών στη Χώρα, καθώς και η διαχείριση επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών κεφαλαίων».

Στους στόχους, επίσης, είναι η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και η παροχή σε αυτές καθοδήγησης και επιχειρηματικών συμβουλών ανάπτυξης και οργάνωσης, με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους, τον οργανωτικό, τεχνολογικό και λογιστικό εκσυγχρονισμό τους, την εισαγωγή ορθολογικών δομών στην οργάνωση και λειτουργία τους, την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανάπτυξής τους.

Σε άλλους στόχους εντοπίζεται η αντιμετώπιση των αποτυχιών της αγοράς που έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, η συνδρομή και προώθηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα της ελληνικής οικονομίας κατά τρόπο καινοτόμο, η προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων και έργων με περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές διαστάσεις κ.α.

Για τις «στρατηγικές επενδύσεις» αναφέρεται πως αυτές «νοούνται, οι επενδύσεις, οι οποίες λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία μπορούν να επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής έντασης για την αύξηση της απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά δίκαιης, δίχως αποκλεισμούς, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης και σύμφωνα με την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική (Ε.Α.Σ.)».

Μέσω του νόμου γίνονται γνωστά τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται, όπου, για παράδειγμα, για συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ύψους έως και 30.000.000 ευρώ παρέχεται το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης, και έως το ποσό των 7.500.000 ευρώ. Το ποσό της συνολικής δικαιούμενης ενίσχυσης προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους δικαιούμενων ποσών ενίσχυσης που αντιστοιχούν στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Παρέχονται επίσης κίνητρα χωροθέτησης, ταχείας αδειοδότησης και ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων.

«Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες, λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, στους τομείς της βιομηχανίας, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), εφοδιαστικής αλυσίδας και δημιουργικής βιομηχανίας μπορούν να λάβουν τις σχετικές ενισχύσεις εφόσον το μικτό μισθολογικό τους κόστος ανέρχεται τουλάχιστον σε τριάντα 30.000 ευρώ ετησίως.

Οι περιοχές αυτές προσδιορίζονται επί τη βάσει κριτηρίων, που αφορούν ιδίως το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την κατά κεφαλήν Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), το μέσο ποσοστό ανεργίας, τα επίπεδα εκπαίδευσης ή το ποσοστό γήρανσης. Η ενίσχυση λαμβάνει τη μορφή επιχορήγησης έως του ποσού των 200.000 ευρώ σύμφωνα με τη διαδικασία κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis). Το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται σε συνάρτηση με το συνολικό μισθολογικό κόστος της επιχείρησης και δεν δύναται να είναι μικρότερο των 6.000 ευρώ».

Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.