Δ. Σερρών: Προμήθεια ενός (1) ελαστιχοφόρου εκσκαφέα– φορτωτή

145
Οικονομική επιτροπή Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
- Διαφήμιση -

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «προμήθεια ενός (1) ελαστιχοφόρου εκσκαφέα– φορτωτή», από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων του Υπουργείου Εσωτερικών), προϋπολογισμού 80.645,16 χωρίς ΦΠΑ {cpv 43210000-8}, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 1, όπως περιγράφεται από τη μελέτη υπ’ αριθ. 4/2019 της ΔΤΥ, της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τη σχετική μελέτη.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 12/03/2019
ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. μέχρι την Κυριακή 14-04-2019 ώρα 23:59 μ.μ., στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.
4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), της με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 και τη διακήρυξη.

- Διαφήμιση -

Δείτε την διακήρυξη εδώ

- Διαφήμιση -