ΠΚΜ: Ανάδειξη αναδόχου για το έργο “Συντήρηση -Επισκευή του κτιρίου Διοικητηρίου της Π.Ε. Σερρών”

248
Παραχώρηση του κτιρίου του Διοικητηρίου serrespost Εγγραφή Αθλητικών Σωματείων Διαύγεια Διατροφικό Διαδικασία δήλωσης ζημιών Γαζώρου Δημοσίευση Διαγωνισμός Διακήρυξη Νεφροπαθών Επίδομα Διαγωνισμός Μεταμοσχευμένων
- Διαφήμιση -

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταµένης
αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών,
προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές
για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ» µε προϋπολογισµό: 161.290,32 €
(πλέον ΦΠΑ 24%), ή 200.000,00 € (µε ΦΠΑ 24%).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. serres.pkm.gov.gr).

- Διαφήμιση -

Περαιτέρω πληροφορίες µπορούν να λαµβάνονται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2321355129, FAX επικοινωνίας 2321085990.

Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη, στις
19-3-2019 και ώρα 10:00 π.µ. Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η Τρίτη στις 26-3-2019 και ώρα 10:00 π.µ στα γραφεία της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Τέρµα Οµονοίας,
και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης του
άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον
συµφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάση τιµής.

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών σας ενημερώνει ότι ο αριθμός
της Διακήρυξης για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή του κτιρίου Διοικητηρίου της Π.Ε.
Σερρών» είναι ο 3330/2018.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.