ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας ανακοινώνει η νέα προκήρυξη που δημοσίευσε!

309
ΑΣΕΠ
- Διαφήμιση -

Νέες θέσεις εργασίας προκήρυξε το ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, συνολικά εξήντα ένα (61) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
Οι θέσεις αφορούν αποφοίτους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).
Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε ξεχωριστές έδρες απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.
Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

- Διαφήμιση -

Μόνο για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια : Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας των κατωτέρω επιπέδων: Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ : Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ : Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) μη Διοικητικού Προσωπικού. Επίσης, η γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών . Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται για υποχρεωτική εκπαίδευση βεβαίωση ισοτιμίας από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
Για τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου ούτε επίσημη μετάφραση αυτού.
Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι: πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007. δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 [23] του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ).
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.
Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση της ίδιας κατηγορίας.
Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Στα κεντρικά γραφεία του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη , απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. Επικοινωνίας 2310508800).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες υπολογιζόμενες από την επομένη της ανάρτησή της στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και στο διαδίκτυο, δηλαδή από τις 07/02/2019 έως και 13/02/2019 κατά τις ώρες 7.00π.μ. ως 15.00μ.μ..

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.