Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στο αγρόκτημα Ανθής Σερρών

378
Παραχώρηση του κτιρίου του Διοικητηρίου serrespost Εγγραφή Αθλητικών Σωματείων Διαύγεια Διατροφικό Διαδικασία δήλωσης ζημιών Γαζώρου Δημοσίευση Διαγωνισμός Διακήρυξη Νεφροπαθών Επίδομα Διαγωνισμός Μεταμοσχευμένων
- Διαφήμιση -

Η ΠΕ Σερρών ανακοίνωσε την διενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση του παρακάτω ακινήτου µε τίµηµα, του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπ.Α.Α.Τ
Οµονοίας, Σέρρες). Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική.

Τιµή εκκίνησης του καταβλητέου τιµήµατος
Η τιµή εκκίνησης του ετησίου τιµήµατος ανά στρέµµα για την µίσθωση της παραπάνω έκτασης καθορίζεται σε τριάντα πέντε ( 35,00 €) Ευρώ

- Διαφήμιση -

Τόπος, τρόπος και χρόνος καταβολής του τιµήµατος
α. Το ετήσιο τίµηµα παραχώρησης χρήσης βεβαιώνεται στην ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
(∆.Ο.Υ.) στην οποία είναι εγγεγραµµένος ο πλειοδότης και καταβάλλεται ετησίως εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης κατατιθέµενο σε ∆.Ο.Υ, κατά 50% ως έσοδο του ∆ηµόσιου και κατά 50% ως έσοδο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών .
β. Για τα δύο πρώτα έτη η αναπροσαρµογή του τιµήµατος ορίζεται ως µηδενική. Μετά την
παρέλευση της διετίας η αναπροσαρµογή του τιµήµατος ορίζεται ανά µισθωτικό έτος και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο µε τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) του µήνα της αναπροσαρµογής σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους όπως αυτή
υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

∆ιάρκεια παραχώρησης της χρήσης
Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη στην περίπτωση που ο
παραχωρησιούχος χρησιµοποιήσει το ακίνητο για σπορά µονοετών καλλιεργειών, ενώ στην
περίπτωση της εγκατάστασης πολυετών φυτών (πλην µηδικής), συµπεριλαµβανοµένης της
δενδροκαλλιέργειας, η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη. Ο σκοπός της χρήσης του ακινήτου θα δηλώνεται από τον πλειοδότη µετά το πέρας της δηµοπρασίας µε υπεύθυνη δήλωσή του, ενώ θα του παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης της µίσθωσης έως δέκα (10) έτη µετά τη λήξη της.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν από το Τµήµα Πολιτικής Γης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (τηλ: 2321355177, 2321355161 και ώρες 8.30-14.00).

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.