Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Σερρών

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», συνεδριάζει το σώμα, στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 18 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Σερρών.