Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Σερρών

547
ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός εξωτερικού δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση του Δινάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και Ποι
- Διαφήμιση -

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», συνεδριάζει το σώμα, στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 18 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών για υπηρεσίες βιβλιοθήκης και πληροφόρησης και ορισμός μέλους για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης και υλοποίησης της νέας σύμβασης για το έτος 2018-2019.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

- Διαφήμιση -

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τροποποίησης μέρους της 744/2017 ΑΔΣ: ¨Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερρών και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο το Κλειστό Γυμναστήριο και στο Εθνικό Στάδιο του Δήμου Σερρών», έγκριση όρων και ορισμός μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 148.942,60 € για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων οχημάτων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» και τίτλο πρόσκλησης ¨Αστική κινητικότητα στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ της πόλης των Σερρών¨.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 420.900,00 € από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ για την πράξη με τίτλο: ¨Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτηρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 5ο: Σχετικά με αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης ¨Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτήρια – 3ΕΜ¨ στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σερρών στην πρόσκληση του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία με τίτλο: ¨Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου¨ και έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την υποβολή αυτής.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση προβολής της πόλης των Σερρών στην ειδική έκδοση των ΟΨΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στο περιοδικό ¨Αυλαία της Θεσσαλονίκης¨.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ 8ο: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 – Λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του τμήματος Κοιμητηρίων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την επανένταξη και τη βιώσιμη επανάχρηση των πρώην στρατοπέδων στο πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου MAPS.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών:
α) στο Δίκτυο BREATH LIFE CITIES και
β) στο Δίκτυο CITIES WITH NATURE.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 12ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 411/2018 ΑΔΣ και εκ νέου έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Σερρών και της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.
Εισηγητές: Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου Δ.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 72/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. περί ¨Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018¨.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου Δ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:
α) αρ. 102/2018 με θέμα: ¨Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους
2016¨ και
β) αρ. 103/2018 με θέμα: ¨Έγκριση τροποποίησης ετήσιου σχεδίου
δράσης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έτους 2018 και αναμόρφωση της εισηγητικής
έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκτακτη χρηματοδό-
τηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2018¨.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης της 936/2017 ΑΔΣ περί ¨Έγκρισης προγράμματος Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών για το έτος 2018¨.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 480/2016 ΑΔΣ με θέμα: ¨Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρικού Πάρκου (εμβαδού 5.000,08 τ.μ.) από ¨Πάρκο Πόλης¨ και τον επαναχαρακτηρισμό του ίδιου τμήματος σε ¨Πάρκο Πόλης¨, ως προς την ψήφιση της πίστωσης που αντιστοιχεί στην αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης των ακινήτων εμβαδού 5.000,08 τ.μ., με τις επικείμενες σε αυτά κατασκευές, φερόμενων ιδιοκτητών Κοντούζη ειρήνης του Κων/νου και Κουτούζη Ελένης του Κων/νου¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 17ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 440/2017 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με εκποίηση δημοτικών οικοπέδων σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ν. 3463/2006 στην Τ.Κ. Ορεινής.
Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. και
Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 18ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 423/2018 ΑΔΣ και έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 (98η) που αφορά την χρηματοδότηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έτους 2018.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 19ο: Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 20ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για τις εργασίες βελτίωσης υγρομόνωσης κτηρίου Κ1 πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 της Δ/νσης Καθαριότητας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018:
α) Για την παροχή υπηρεσιών για την τεχνική εξυπηρέτηση αυτόματου
συστήματος εμφακέλωσης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.
β) Για την παροχή υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πράξης ¨Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.
γ) Για την υπηρεσία ¨Συντήρηση εγκαταστάσεων υδατοδεξαμενών ΤΚ
Άνω Βροντούς¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.
δ) Για την παροχή υπηρεσίας ¨περίφραξη με συρματόπλεγμα του αριθ. 4320 αγροτεμαχίου Σερρών¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018:
α) για την προμήθεια άλατος αποχιονισμού έτους 2018,
β) για την προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) καλυμμάτων καρότσας ημιφορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.
γ) για την εκτέλεση της προμήθειας ¨Προμήθεια και τοποθέτηση κλουβιών στο δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για εξάμηνη συνδρομητική υπηρεσία ενημέρωσης στις ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας συστημάτων ασφαλείας και υπηρεσιών φύλαξης δημοτικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Ευπρεπισμός – καθαριότητα – αποψίλωση χόρτων των δημοτικών κοιμητηρίων του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας:
α) τμήματος του υπ’ αριθμ. 7503 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών,
β) του υπ’ αριθμ. 2893 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών,
γ) του υπ’ αριθμ. 1272 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα,
δ) τμήματος του υπ’ αριθμ. 78 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη,
ε) του υπ’ αριθμ. 6589β αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών,
στ) του υπ’ αριθμ. 566 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών,
ζ) του υπ’ αριθμ. 6565γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών,
η) του υπ’ αριθμ. 6610β αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών,
θ) του υπ’ αριθμ. 19 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κρίνος και
ι) τριών τμημάτων του υπ’ αριθμ. 843 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σκουτάρεως.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών Αναγέννησης και Κουβουκλίων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 12521/05-04-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Σύνταξη σχεδίου δράσης ενεργειακής απόδοσης κτηρίων¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: ¨Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τον Δήμο Σερρών για την εξέταση του δασικού χαρακτήρα των δημοτικών ακινήτων και εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών στα πλαίσια ανάρτησης των δασικών χαρτών¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου εσόδων και εξόδων από πράξεις εφαρμογής του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση μελετών των έργων:
α) Διαμόρφωση εισόδου Τ.Κ. Προβατά, Δ.Ε. Προβατά και
β) Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών, έτους 2018.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος “Κατακονόζι” Πολεοδομικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων Δήμου Σερρών¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των έργων:
α) Κατασκευή πεζοδρομίων Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών και
β) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής πόλης Σερρών, έτους 2016.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ των έργων:
α) Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017 και
β) Επέκταση αύλειου χώρου 18ου Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Π. 341.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητές: Οι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Μερετούδης Δ., Δούκας
Γ., Καρπουχτσής Κ., Χράπας Π.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των Σερρών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28/2018 απόφαση Ποιότητας Ζωής.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 39ο: Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 40ο: Διαγραφή χρηματικών καταλόγων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Κουρσιούμη Κων/νιά, πρώην δημοτικής υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας:
α) του κ. Δημάρχου για το μήνα Ιούλιο και
β) των κ.κ. Σουλιώτη Μιχαήλ και Αντιγόνης Γαβρά, υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, για το μήνα Σεπτέμβριο 2018.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κ., για το μήνα Ιούνιο.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 45ο: Αύξηση ισχύος της παροχής της Κοινωνικής Κουζίνας (ΔΕΔΔΗΕ).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.