Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Σερρών

Δημοτικό Συμβούλιο serrespost.gr Συμβούλιο Δημοτικού Δήμος Σερρών Δημοτικό Συνεδριάζει Συνεδρίαση
- Διαφήμιση -

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Σερρών, θα γίνει στις 13 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 11δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

- Διαφήμιση -

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, της Δ/νσης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 3ο: Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων:
α) Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδικού
δικτύου έτους 2016 και
β) Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Ιωάννη Δήμου
Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 4ο: Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και αριθμού των θέσεων υδρονομέων, για το έτος 2018.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καδής Γ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής προστασίας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες, καθώς επίσης και για εργασία πέραν του ωραρίου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 110/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ με θέμα: ¨Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών για το έτος 2018¨.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Τσαλίκογλου Δ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 175/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: ¨Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2014¨.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ:
α) αρ. 204/2017 με θέμα: ¨Έγκριση ισολογισμού έτους 2016 του
ΟΠΑΚΠΑ¨ και
β) αρ. 205/2017 με θέμα: ¨Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του
ΟΠΑΚΠΑ¨ .
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.

ΘΕΜΑ 11ο: Σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων στην Α/βάθμια και Β/βάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων Δήμου Σερρών για το έτος 2018.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ 13ο: Περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης λύσης σύμβασης του κτηνιάτρου κ. Αγαθαγγελίδη Κυριάκου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή χρηματοδότησης επιπλέον ποσού 6.000,00 € για την υλοποίηση νέων δράσεων από τον Δήμο Σερρών στο πλαίσιο του δικτύου MAPS και έγκριση συμμετοχής σε αυτές.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση τροποποίησης μέρους της υπ’ αριθμ. 804/2017 Α.Δ.Σ. “¨Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: Δημιουργία πολιτιστικού διπόλου στην διασυνοριακή περιοχή Cultural Dipole¨, στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2017.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων διακήρυξης και χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 ¨Προμήθειας διατακτικών δεμάτων αγάπης (τροφίμων) σε άπορους δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων έτους 2017 – Χριστουγέννων και Πάσχα έτους 2018¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 18ο: Σχετικά με προμήθεια πινάκων ζωγραφικής.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών:
α) Οικονομική αποτίμηση του Δημοτικού Δάσους Σερρών και
β) Διαχείριση προϊόντων κλάδευσης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Δούκας Γ.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 50107/25-11-2016 σύμβασης για την προμήθεια ¨γάλακτος, τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για την κοινωνική κουζίνα του Δήμου¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Δήμου Σερρών, για το έργο: ¨Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο Κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 22ο: Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 23ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την υπηρεσία ¨Ευρεία επιθεώρηση οδικής ασφάλειας του δημοτικού οδικού δικτύου¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 24ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την παροχή υπηρεσιών ¨Καθαρισμός υδροληψίας τάφρου Μπέλιτσας¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 25ο: Κατηγοριοποίηση αυτοκινητοδρομίου Σερρών σύμφωνα με το Ν. 4479/2017.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση μελέτης για παραλαβή φυτών από το δασικό φυτώριο Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ.

ΘΕΜΑ 27ο: Εξέταση αιτήματος αγροτών περί αναδρομικής εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 549/2017 Α.Δ.Σ., για το έτος 2016.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 28ο: Αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων για το έτος 2018 σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Μπαλουκτσή Βασιλείου για κατάληψη δημοτικής έκτασης τμημάτων αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 30ο: Περί διαγραφής ακινήτου με ΑΚ 19441 στο Ο.Π. 520, από το Κτηματολόγιο του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 31ο: Σχετικά με ανανέωση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση αίθουσας του δημοτικού σχολείου Βαμβακούσας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαμβακούσας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Δούκας Γ.,
Μερετούδης Δ., Γρηγοριάδης Χ., Χράπας Π.

ΘΕΜΑ 33ο: Υποβολή του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, της ένστασης του αναδόχου επί του πρωτοκόλλου και των απόψεων της επιτροπής για το έργο: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨ σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 73 του Ν. 3699/2008.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων:
α) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2018,
β) Εργασίες αποκατάστασης ουσιωδών ελαττωμάτων στο έργο των
βιοκλιματικών αναβαθμίσεων και
γ) Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους
2017.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. των έργων:
α) Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017,
β) Εργασίες κατασκευής υγρομόνωσης κτηρίου αυτοκινητοδρομίου
Σερρών και
γ) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής
πόλης Σερρών, έτους 2016.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 36ο: Σχετικά με τοποθέτηση ξύλινων επιφανειών σε κοινόχρηστο χώρο:
α) του καταστήματος καφέ ¨Η ΠΛΑΤΕΙΑ¨ (Πλ. Ελευθερίας) και
β) του κατ/τος ¨ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ¨ (Πεζόδρομος Κερκύρας)
ως χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 37ο: Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 789/2017 Α.Δ.Σ. και έγκριση διαγραφής του υπ’ αριθμ. 2065/2017 χρηματικού καταλόγου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 39ο: Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από προνοιακά επιδόματα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 40ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 41ο: Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου κ. Αραμπατζή Θεόδωρου, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.