Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων άνεργων νέων 18-29 ετών

οαεδ ανεργοι νεοι προγραμμα
- Διαφήμιση -

Η δράση απευθύνεται σε 3.000 ανέργους νέους ηλικίας 18 μέχρι 29 ετών με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, μέσω της υποστήριξής τους στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων. Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η καθοδήγηση των συμμετεχόντων στην κατάρτιση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με τη βοήθεια της οποίας η επιχειρηματική ιδέα θα μετατραπεί σε επιχειρηματικό σχέδιο.

Περίοδος υποβολής: από 6/11/2017 έως 30/6/2018

- Διαφήμιση -

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις:
Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου, σχετικό θεσμικό πλαίσιο για την επιλογή των συμπραττόντων φορέων.
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Προγραμματική σύμβαση. Δεδομένου ότι για την υλοποίηση της πράξης οι Δικαιούχοι δύναται να συμπράξουν με λοιπούς φορείς, θα πρέπει κατά την υποβολή της πρότασης να τεκμηριώνεται η επιχειρησιακή και διοικητική ικανότητα και των λοιπών εταίρων. Συνεπώς, τα στοιχεία τεκμηρίωσης της επάρκειας τυχόν εταίρων, σύμφωνα με τον Οδηγό Αξιολόγησης θα πρέπει να υποβληθούν από το Δικαιούχο μαζί με τα δικά του δικαιολογητικά, ως δικαιούχου. Επίσης, θα πρέπει να καταθέσει Μνημόνιο Συνεργασίας με τους συμπράττοντες φορείς, στο οποίο να
  περιγράφεται ο διακριτός ρόλο του κάθε εταίρου.
 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα (εφόσον απαιτείται).
 • Λοιπά έγγραφα:
 • Υπεύθυνη Δήλωση των νομίμων εκπροσώπων τυχόν συμπραττόντων φορέων του δικαιούχου, περί ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών
 • Υπεύθυνη Δήλωση των νομίμων εκπροσώπων τυχόν συμπραττόντων φορέων του δικαιούχου στην οποία καθίσταται σαφές πως εφαρμόζεται το α. 8 παρ. 6 της ΥΠΑΣΥΔ σύμφωνα με το οποίο: «Στις περιπτώσεις επιχορηγήσεων λειτουργίας, ένας δικαιούχος μπορεί να λάβει μία και μόνο επιχορήγηση λειτουργίας ανά οικονομικό έτος για τις ίδιες δαπάνες από οποιαδήποτε πηγή. Ο δυνητικός δικαιούχος ενημερώνει αμέσως το φορέα διαχείρισης για τυχόν πολλαπλές αιτήσεις και πολλαπλές επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του ίδιου ή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/YEI) άλλου προγράμματος ή και άλλης χρηματοδοτικής πηγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό».
 • Υπεύθυνη Δήλωση για το καθεστώς ΦΠΑ τυχόν συμπραττόντων φορέων του δικαιούχου
 • Μισθολογικές καταστάσεις τυχόν συμπραττόντων φορέων του δικαιούχου, του τελευταίου έτους, σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από το λογιστήριο (με τις οποίες υπολογίζεται το τελευταίο τεκμηριωμένο ετήσιο μικτό κόστος απασχόλησης στους συμπράττοντες φορείς που μετέχουν στην πράξη με τακτικό προσωπικό).
  Προϋπολογισμός: € 1.263.000

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.