Ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ. Σ.ΕΠ.Ε. και τα δεδομένα των τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας

590
κατώτατου μισθού
- Διαφήμιση -

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο συζητείται σήμερα και αύριο από την ολομέλεια.

Με την προτεινόμενη τροπολογία:
Με τη δεύτερη προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζονται ιδιαίτερης σοβαρότητας πρακτικά προβλήματα κατά την οργάνωση, συστηματοποίηση και αποτελεσματική πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις, τα οποία επιδρούν άμεσα στην αποτελεσματική εφαρμογή των θεσμών προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Επιτυγχάνεται άμεσα η ταχεία, συστηματική και αποτελεσματική πρόοδος και παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις, με τη θεσμοθέτηση μίας πλήρους ηλεκτρονικής διαδικασίας.
Επίσης εξυπηρετούνται πληρέστερα οι διαδικασίες του νόμου και τα εμπλεκόμενα μέρη και ενισχύεται αφενός η εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και αφετέρου η ανάπτυξη της διαφανούς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δραστηριότητες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

- Διαφήμιση -

Αιτιολογική έκθεση
Με την προτεινόμενη διάταξη δημιουργούνται Ηλεκτρονικές Βάσεις καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας, μέσω των οποίων επιχειρείται η ψηφιακή/ηλεκτρονική διεκπεραίωση της -προβλεπόμενης από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο- διαδικασίας ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις. Στις Βάσεις αυτές, οι οποίες θα αναπτυχθούν και θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ (Ο.Π.Σ. ΣΕΠΕ), θα εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προβλεπόμενες από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προϋποθέσεις για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αντιστοίχως.

Με τον τρόπο αυτό, προωθείται η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δραστηριότητες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων στο σχετικό πεδίο της παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης σε επιχειρήσεις (τεχνικοί ασφάλειας, ιατροί εργασίας, ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ και επιχειρήσεις) και, κυρίως, την ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής των θεσμών προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται όλα τα ειδικότερα, τεχνικά ή οργανωτικά, θέματα για την άρτια και αποτελεσματική λειτουργία των Ηλεκτρονικών Βάσεων καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας, όπως ιδίως το περιεχόμενο και τα στοιχεία των Βάσεων αυτών, ο τρόπος και η διαδικασία εγγραφής σε αυτές, οι ενέργειες των εμπλεκομένων μερών για την ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας και την αποδοχή αυτής ή τη μεταβολή της ή τη λήξη ή τη διακοπή της, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι προθεσμίες και οι κυρώσεις.

Με τη θέση σε λειτουργία των Ηλεκτρονικών Βάσεων καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας, η ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας και σε ιατρό εργασίας γίνεται αποκλειστικά από τους εγγεγραμμένους στις εν λόγω Ηλεκτρονικές Βάσεις και με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Προτεινόμενες διατάξεις
Άρθρο…
Τροποποίηση του ν. 3850/2010

Μετά το άρθρο 9 του ν. 3850/2010 (Α’ 84) προστίθεται νέο άρθρο 9Α ως εξής:
«Άρθρο 9Α
Δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ
1. Δημιουργούνται Ηλεκτρονικές Βάσεις καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας, που λειτουργούν στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) και στις οποίες εντάσσονται τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, προϋποθέσεις για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας. Με τη θέση σε λειτουργία των Ηλεκτρονικών Βάσεων, η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας από τους εργοδότες γίνεται αποκλειστικά μεταξύ των εγγεγραμμένων στις εν λόγω Ηλεκτρονικές Βάσεις, με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της παραγράφου 2 του παρόντος.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το περιεχόμενο και τα στοιχεία των Ηλεκτρονικών Βάσεων καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας, ο τρόπος και η διαδικασία εγγραφής σε αυτές, οι ενέργειες των εμπλεκομένων μερών για την ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας και την αποδοχή αυτής ή τη μεταβολή της ή τη λήξη ή τη διακοπή της, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι προθεσμίες, οι κυρώσεις και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, οργανωτικό, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά στις εν λόγω Ηλεκτρονικές Βάσεις.
3. Ρυθμίσεις του παρόντος Κώδικα ή άλλων νόμων και κανονιστικών πράξεων που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν.»

Verros Logo_Economic

Πηγή: Taxheaven

 

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.